• STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
organizowanych przez Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 77A/106, 61-131 Poznań, wpisanej do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 828 NIP: 7881723327, REGON: 639554867 (dalej: „Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz” lub „Organizator turystyki”), obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.kitewyjazdy.pl, przez biuro obsługi klienta oraz sieć agencyjną.
Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota 344 167,50 złotych (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem zł, 50/100), zwana dalej „Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty 75 000,00 euro (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy EUR, 0/100)

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz posiada zabezpieczenie w Uniqa S.A. w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 2. Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 3. Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 4. Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 5. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 6. Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
 7. W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 8. Podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 9. Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 10. Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 11. Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 12. W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki

  stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz wykupiło w Uniqa S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Uniqa S.A. w Warszawie ul. Chłodna 51, tel. 225550542, turystyka.dut@uniqa.pl

 13. Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA SA przyjmuje zgłoszenia od Podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:

A. wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, w przypadku gdy Impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane

B. kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez Podróżnego.

 1. Podróżny może skontaktować się z właściwym organem, pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, +48 61 626 66 66, e- mail: kancelaria@umww.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności . Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz dojdzie do odmowy świadczenia usług. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli Organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
 2. [Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302]
Kontakt